គំរូពាក្យស្នើសុំអនុវត្តគម្រោងមូលនិធិស.អ.

4761

– ពាក្យស្នើសុំទូទាត់ ២០% (Offset 20%) Download 

– សេចក្តីសង្ខេបពាក្យស្នើសុំអនុវត្តគម្រោង (Project Summary) Download

– ពាក្យស្នើសុំទូទាត់អនុវត្តគម្រោង (Project Proposal Khmer Version)  Download 

– ពាក្យស្នើសុំទូទាត់អនុវត្តគម្រោង (Project Proposal English Version) Download 

– ទម្រង់បែបបទថវិកា ( Application Budget Template) Download