មូលនិធិស.អ. បានរៀបចំវគ្គសិក្សាខ្លីសម្រាប់មន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋាន

990

ថ្ងៃទី០៦-០៧ មូលនិធិស.អ.បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលខ្លីរយៈពេលពីរថ្ងៃដើម្បីសិក្សាបន្ថែមស្តីអំពី​នីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងគម្រោ “Project Management” នៅសាកលវិទ្យាល័យ  AUPP ដោយមានការចូលរួមពីក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានមូលនិធិស.អ. មន្រ្តីវិទ្យាស្ថាន NIPTICT និងតំណាងប្រតិបត្តិករ។