ម្ចាស់ជ័យលាភីកម្មវិធីស្រ្តីកម្ពុជាក្នុងវិស័យបចេ្ចកវិទ្យា ២០១៨ (មានវីដេអូ)

1104

ថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

កម្មវិធីស្រ្តីកម្ពុជាក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាឆ្នាំ២០១៨ បានរកឃើញម្ចាស់ជ័យលាភីទាំងបីរូប

១.កញ្ញា ឡុង លក្ខិណា ឈ្នះ​ពាន​ផ្នែក សហគ្រិនឆ្នើមស្រ្តីក្នុងបច្ចេកវិទ្យា

២.អ្នកនាង ហ្វាត ស៊ីអែម ឈ្នះ​ពាន​ផ្នែក​ វិស្វករជោគជ័យក្នុងជំនាញ ប.គ.ព

៣.កញ្ញា ចាន់ ពេញលក្ខ ឈ្នះ​ពាន​ផ្នែក ស្រ្តីដែលបានចូលរួមជំរុញនូវការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសង្គមឬសហគមន៍