សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការប្រកាសជ្រើសរើសបេក្ខភាពជាស្ត្រី ដើម្បីចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធី “ស្ត្រីកម្ពុជាក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា”

Download (PDF, 730KB)

Posted on: កុម្ភៈ ២២, ២០១៨ at ៨:២៩ am