វេទិការធុរកិច្ចបច្ចេកវិទ្យា និងសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យម ឆ្នាំ២០១៧​

1103

ថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧