តំបន់អារ៉ែងមានសេវា3G ក្រោមគម្រោងអនុវត្តរបស់មូលនិធិ USO

831

ថ្ងៃទី២៤​ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨