សៀវភៅណែនាំស្តីពីការអនុវត្តគម្រោងមូលនិធិនៃការកសាងសមត្ថភាព និងការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍលើវិស័យទូរគមនាគមន៍ និងបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងពត៌មាន

144
CBRD Grant Manual Final