កិច្ចប្រជុំលើកទី៧របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមូលនិធិ ស.អ.

327