កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមូលនិធិ ស.អ. លើកទី៩

390

ភ្នំពេញ៖ ថ្ងៃពុធ ៦រោច ខែកត្តិក ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស ២៥៦២ ត្រូវនិងថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមូលនិធិ ស.អ. បានបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៩ លើរបៀបវីរៈចំនួន០៨

១.របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមូលនិធិប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧

២.របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលនៃការអនុវត្តគម្រោង ស.អ. ឆ្នាំ២០១៧

៣.វិធានការចំពោះប្រតិបត្តិករមិនទាន់បង់ប្រាក់ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ និងប្រតិបត្តិករបង់មិនទាន់គ្រប់

៤.វិធានការចំពោះការរកឃើញកម្រិតលម្អៀងនៃការបង់ចូលមូលនិធិឆ្នាំ២០១៧

៥.ការអនុម័តសំណើសុំប្រើប្រាស់ទឹកប្រាក់មូលនិធិដែលនៅសល់ក្នុងឆ្នាំ២០១៧

៦.ការរៀបចំសន្និសិទ្ធសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយពីសមិទ្ធផលនៃការប្រើប្រាស់មូលនិធិ ស.អ.

៧.ការអនុម័តលើគម្រោងបំពាក់កុំព្យូទ័រ និងសម្ភារបច្ចេកទេសគាំទ្រការបង្រៀនបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន នៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

៨.ផ្សេងៗ(CFOCN Seet-off 2017)