ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សារណៈយោគយល់់រវាងវិទ្យាស្ថានជាតិ NIPTICT និងស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាលើកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំង

487