កិច្ចប្រជុំលើកទី៧របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមូលនិធិ ស.អ.

672

ភ្នំពេញ៖ ថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមូលនិធិ ស.អ. បើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៧ លើរបៀបវីរៈចំនួន០៥

១. របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមូលនិធិ ស.អ.

២. និងអនុម័តលើការស្នើសុំអនុវត្តគម្រោងស.អ. របស់ក្រុមហ៊ុន ស្មាតអាស្យាតា ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ ដោយប្រើប្រាស់ទឹកប្រាក់ស្នើសុំទូទាត់ជាមុន២០% នៃវិភាគទានមូលនិធិ ស.អ.

៣. ពិនិត្យនិងអនុម័តលើទំហំទឹកប្រាក់ស្នើសុំទូទាត់ជាមុនរវាងវិភាគទានមូលនិធិ ស.អ. ជាមួយនឹងគម្រោងអនុវត្ត ស.អ. ដែលបានអនុវត្តរួចក្នុងឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រុមហ៊ុន MetFone

៤. ពិនិត្យនិងអនុម័តលើករស្នើសុំអនុវត្តគម្រោង ស.អ. របស់វិទ្យាស្ថាន NIPTICT ក្នុងឆ្នាំ២០១៨

៥. ផ្សេងៗ